Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe, określane też jako handlowe czy też pełne księgi stanowią najdokładniejszą formę rozliczeń, co z kolei pozwala przedstawić sytuację finansową firmy w pełnym świetle. Prowadzenie pełnej księgowości jest przy tym zadaniem wymagającym ogromnej skrupulatności. Przedsiębiorca może dobrowolnie podjąć się tej metody rachunkowej, ale są też podmioty zobowiązane do tego przepisami.

Do prowadzenia ksiąg handlowych przygotować muszą się przedsiębiorcy, którzy prowadzą spółki kapitałowe, komandytowe, komandytowo-akcyjne oraz osoby fizyczne i spółki, które w roku rozliczeniowym wykażą przychód przekraczający 2 miliony euro. Zawsze limit ten jest oczywiście przedstawiany w walucie polskiej, to jest obliczany na podstawie bieżących kursów. Same księgi muszą być prowadzone regularnie i na bieżąco.

Jeśli zdecydujecie się Państwo na przekazanie nam obsługi Waszych ksiąg rachunkowych, zapewnimy ich prawidłowe ewidencjonowanie na każdym etapie. Dbamy również o każdy element pełnej księgowości, w której obowiązkowo znaleźć się musi:

  • dziennik – ujmujący w sposób chronologiczny zapis zdarzeń gospodarczych,
  • konta księgi głównej – inaczej konta syntetyczne,
  • księgi pomocnicze – zwane też kontami analitycznymi,
  • zestawienia – dotyczące obrotów i sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
  • inwentarz – element wykazujący składniki aktywów i pasywów – jest to część, którą prowadzić muszą przedsiębiorcy, którzy zmienili formę rozliczania z KPiR na pełną księgowość.

laptop, kalkulator

Każde zapisane w księgach zdarzenie gospodarcze, to jest sprzedaż czy zakup lub inne działanie muszą być oczywiście odpowiednio udokumentowane za pomocą faktury czy rachunku. W przypadku podjęcia się prowadzenia ksiąg handlowych zawsze dokładnie określamy, jakie nasz Klient będzie musiał gromadzić dowody księgowe.